ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19 ОПИСАНИЕ: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19.

ЦЕЛ: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. РЕЗУЛТАТИ:Постигане на пложителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.  

Broshura2